Προχωρά ο εκσυγχρονισμός του Δικτύου Ύδρευσης Πύργου Ηλείας

28 July 2017

Το «πράσινο φως» για ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, μετά από αυτό στον δήμο Ερυμάνθου, έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Ουσιαστικά, δόθηκε στην ΔΕΥΑ Πύργου η σύμφωνη γνώμη, ώστε να προχωρήσουν συντόμως οι διαδικασίες για την δημοπράτηση ενός μείζονος σημασίας έργου για την Π.Ε. Ηλείας και συγκεκριμένα: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης Πύργου Ηλείας», συνολικού ύψους σύμβασης 1.978.668 ευρώ.

 

Τι αφορά το έργο

 

Με το έργο αυτό θα παραδοθεί ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα αυτοματισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

 

Το συγκεκριμένο έργο που θα υλοποιηθεί από την ΔΕΥΑ Πύργου αφορά αναλυτικά σε:

 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού είκοσι (20) νέων θέσεων τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.).

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα (10) τοπικών σταθμών ελέγχου διαχείρισης πίεσης (ΤΣΕΔΠ) για την παρακολούθηση παραμέτρων (παροχή, πίεση, και άλλες κρίσιμες παραμέτρους), αλλά και την διαχείριση της πίεσης στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Πύργου για τον έλεγχο διαρροών στο δίκτυο.

Προμήθεια φορητού προγραμματισμού και ανίχνευσης διαρροών (Φ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει:

Δύο (2) Μονάδες προγραμματισμού των λογικών ελεγκτών

Έναν (1) Ψηφιακό συσχετιστή

Ένα (1) Ακουστικό γαιόφωνο

Τριάντα (30) Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμού

Ένα (1) Σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) (εξοπλισμός, λογισμικά και επικοινωνίες).

Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.