Προκήρυξη για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 13:49

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) έχοντας υπόψη :

1.- Την παρ. 2 περίπτωση β του άρθρου 5 του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α΄/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 348 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α΄)

2.- Το άρθρο 100 του ν. 4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α΄) που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α΄/23.08.1980) «Γενικός Διευθυντής»

3.- Το εδάφιο ια΄της παρ. 2 του άρθρου 14του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994)

4.- Τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 9 του ν. 4057/12 που προβλέπει ότι για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006

5.- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (ΦΕΚ 408/τ. Β΄/22-2-18 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του

6.- Την υπ΄αρ. 403/21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου με την οποία λήφθηκε σχετική απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

7.- Η με αρ. πρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/8171/5-7-22 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α) όπως ισχύει, του άρθρου 252 παράγραφος 4 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) καθώς και του ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8.- Την υπ΄αρ. ΔΙΔΑΑΔ/Φ.Κ/205/12362 απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 4160/τ.Β/4-8-22) περί κατανομής ενός (1) ατόμου σε θέση Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου

9.- Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, με το σύστημα της επιλογής, για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης.

10.- Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. με κωδικούς 60.00.0000, 60.03.0002 και 60.03.0000, στους οποίους έχουν εγγραφεί αντίστοιχες πιστώσεις τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα υπόλοιπα.

10.- Την με αρ. 279/22 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή.

 

                                                         Προκηρύσσει                                        

 

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου , με το σύστημα της επιλογής και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με επικυρωμένα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα , το αργότερο μέχρι 07/10/2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

          Ο υποψήφιος Γενικός Διευθυντής πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1069/80, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα επιπρόσθετα προσόντα όπως αναφέρονται στην υπ΄αρ 279/22 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου Γενικού Διευθυντή απαριθμούνται στα εξής :

i) Να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών.

ii) Να κατέχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα

iii) Να κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα

Τα λοιπά επιπρόσθετα προσόντα σύμφωνα με την ως άνω 279/22 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής :

  1. i) Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών.

ii) Να έχει εμπειρία σε θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης

        Επισημαίνεται ότι τα λοιπά επιπρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου , το οποίο θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων, δυνάμενο να καλέσει αυτούς για παροχή διευκρινήσεων και πληρέστερη ενημέρωση.

        Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, η δε πρόσληψη αυτού θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί.

        Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε επικυρωμένα αντίγραφα (όπου αυτό απαιτείται) όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομιστούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

        Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικά (Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2 , Φοινικιά Ηρακλείου, ΤΚ 71500, Γραφείο Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 2810529387, 388 και 389 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store