Προσλήψεις 6 υδρονομέων στη ΔΕΥΑ Λαγκάδα (προκήρυξη)

Τρίτη, 10 Μαϊος 2022 15:10

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στον Λαγκαδά (Ματαπά 3 – 1ος όροφος).

Αντίγραφο της ανακοίνωσης, έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Λαγκαδά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00π.μ. – 14:00μ.μ., στη Δ/νση: Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200 – Λαγκαδάς (1ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 23940 22520 & 23230 (κος Πασχαλίδης Απόστολος).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία μας) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200 –Λαγκαδάς (1ος όροφος). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η σώρευση θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και έως τη Δευτέρα 16/05/2022 & ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-7

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store